Stressigeenit suurennuslasin alla: Genetiikan vaikutus kehon stressinsietokykyyn ja resilienssiin

Stressigeenit suurennuslasin alla: Genetiikan vaikutus kehon stressinsietokykyyn ja resilienssiin

Resilienssin tutkimus genetiikan avulla on laajentuva kiinnostuksen kohde, jossa yhdisyy psykologian, neurobiologian ja genomiikan tieteenalat. Sietokyvyn eli resilienssin käsite (kyky toipua vastoinkäymisistä tai stressistä tai sopeutua niihin) on monitahoinen ja siihen vaikuttaa monimutkainen geneettisten, ympäristöllisten ja psykologisten tekijöiden vuorovaikutus. Spesifejä DNA-testejä on kehitetty valottamaan geneettisiä komponentteja, jotka ovat yhteydessä resilienssiin.

Johdanto

Geenit ovat DNA-segmenttejä sisältäviä koodeja ja ohjeita, joita keho tarvitsee tuottaakseen monia tuhansia elämälle tarvittavia proteiineja. Jokainen geeni sisältää tuhansia "kirjaimien" yhdistelmiä (eli kodoneja), jotka muodostavat geneettisen koodin. Koodi antaa ohjeet oikean kehityksen ja toiminnan edellyttämien proteiinien valmistamiseksi.(1)

Geneettiset vaihtelut voivat vaikuttaa geenin ilmentymiseen ja siten aineenvaihduntaprosesseihin, jotka ovat tärkeitä solujen terveyden ylläpitämiselle sekä siihen, miten reagoimme ympäristön interventioihin, kuten ruokavalioon, elämäntapoihin, ravintolisiin ja lääkkeisiin.

Näiden geneettisten muunnelmien tuntemus tarjoaa vertaansa vailla olevan käsityksen biologisista järjestelmistä, minkä ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset voivat suositella täsmällisiä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on auttaa saavuttamaan hoitotavoitteet ja optimaalinen terveydentila myös ennaltaehkäisyn näkökulmasta katsoen.

Suosittelemme suorittamaan laajan Integral DNA -testin, joka sisältää erityisen DNA Resilience -testiosan.

 

Resilienssin geneettiset markkerit

Resilienssi – kyky toipua vastoinkäymisistä tai muutoksesta tai sopeutua niihin helposti – nähdään yhä enemmän genetiikan kautta. Geneettisiä markkereita tutkimalla tutkijat ja kliinikot pyrkivät selvittämään biologiset taustat, jotka voisivat selittää, miksi jotkut yksilöt toipuvat stressistä ja traumasta tehokkaammin kuin toiset.(2) Tämä orastava tutkimusala on keskittynyt resilienssiin liittyviin DNA-testeihin, jotka tutkivat geneettisiä ominaisuuksia. Merkkejä, jotka ovat mahdollisesti vastuussa yksittäisten stressireaktioiden eroista.

Tämän tutkimuksen ytimessä ovat endokriininen järjestelmä ja hermosto (erityisesti autonominen hermosto), jotka ovat keskeisiä stressireaktioissa. Erityisesti hypotalamus-aivolisäke-lisämunuainen (HPA) -akseli on keskeinen painopistealue, koska sillä on kriittinen rooli kehon stressireaktiomekanismin säätelyssä. Tämä hypotalamuksen, aivolisäkkeen ja lisämunuaisten välinen monimutkainen vuorovaikutusverkosto ohjaa keskeisten stressihormonien, kuten kortisolin tuotantoa ja säätelyä.

Kortisolilla on kauaskantoisia vaikutuksia moniin kehon toimintoihin. Sitä vapautuu vasteena stressiin ja alhaiseen verensokeripitoisuuteen. Normaaleissa olosuhteissa kortisoli auttaa palauttamaan homeostaasin stressaavien tapahtumien jälkeen. HPA-akseliin vaikuttavat geenimuunnelmat voivat kuitenkin johtaa eroihin kortisolin tuottamisessa, säätelyssä ja poistumisessa elimistöstä. Nämä geneettiset vaihtelut voivat vaikuttaa yksilön fysiologiseen kestävyyteen – hänen kykyynsä ylläpitää psyykkistä ja fyysistä terveyttä tai palata siihen nopeasti vaikeuksien jälkeen.(3)

Resilienssi DNA-testeillä selvitetään stressihormonireseptoreihin liittyviä geenivariantteja, stressihormonireitteihin osallistuvia proteiineja ja näitä hormoneja metaboloivia entsyymejä. Esimerkiksi FKBP5-geenin variantti, joka osallistuu glukokortikoidireseptorin herkkyyden säätelyyn, jonka kautta kortisoli vaikuttaa, voi muuttaa yksilön stressivastetta ja mahdollisesti hänen herkkyyttään stressiin liittyville häiriöille. Lisäksi voidaan tutkia geenejä, jotka koodaavat eri välittäjäaineita. Ne ovat aivojen kemiallisia lähettiläitä, jotka edistävät muun muassa mielialan säätelyä ja kognitiivisia toimintoja. Esimerkkinä voidaan ottaa COMT, joka auttaa hajottamaan dopamiinia (nautinto- ja palkitsemisjärjestelmiin liittyvä välittäjäaine).(4)

Edellä mainittujen lisäksi on otettava huomioon tulehdus, joka on läheisesti stressiin ja mielialahäiriöihin liittyvä biologinen prosessi. Krooninen tulehdus, johon geneettiset variaatiot ja mutaatiot voivat vaikuttaa, voi vaikuttaa aivojen toimintaan ja käyttäytymiseen.(5) Siten geneettisillä testeillä voidaan myös pyrkiä tunnistamaan variaatioita tulehdusta edistävistä sytokiineistä, kuten IL-6 ja TNF, jotka voivat altistaa yksilöt pitkittyneelle taudille. tulehduksellisia vasteita ja vaikuttaa niiden henkiseen kestävyyteen.

Näiden geneettisten merkkiaineiden ymmärtäminen on yksilöllisten interventioiden kulmakivi. Tunnistamalla geneettiset taipumukset voidaan ryhtyä ennakoiviin toimiin, joilla vahvistetaan resilienssiä elämäntapamuutoksilla, psykologisilla strategioilla ja lääketieteellisillä hoidoilla. LIsäksi nämä ovat aina räätälöity ottaen huomioon jokaisen ihmisen ainutlaatuinen geneetiikka. Tämä lähestymistapa on esimerkki siirtymisestä kohti tarkkuuslääketiedettä (engl. precision medicine), jossa "one-size-fits-all" malli antaa tietä yksilöllisemmälle hoidolle.

Kuva: Resilienssin seitsemän molekulaarista polkua.

Resilienssiä mallintavat tärkeimmät DNA-testit

1) Stressivastegeenit

Stressivastegeenit ovat kriittisiä osia kehomme järjestelmässä stressitekijöiden hallinnassa ja niihin reagoimisessa. Ne koodaavat proteiineja, jotka säätelevät erilaisia fysiologisia prosesseja, mukaan lukien kortisolin vapautuminen ja vaikutus, hormoni, joka on keskeinen stressivasteessa.

CRHR1 (kortikotropiinia vapauttava hormonireseptori 1)

CRHR1 koodaa kortikotropiinia vapauttavan hormonin (CRH) reseptoria, joka on stressivasteen käynnistävä keskushormoni. Kun CRH sitoutuu CRHR1:een, se stimuloi adrenokortikotrooppisen hormonin (ACTH) tuotantoa ja vapautumista, mikä saa lisämunuaiset tuottamaan kortisolia. CRHR1-geenin muunnelmat voivat vaikuttaa siihen, kuinka herkkä tämä reseptori on CRH:lle, mikä voi muuttaa yleistä stressivastetta. Esimerkiksi jotkut polymorfismit voivat johtaa kohonneeseen stressivasteeseen, mikä voi edistää ahdistusta tai masennusta. Sitä vastoin muut voivat vaimentaa vastetta, mikä vaikuttaa kykyyn käsitellä akuuttia stressiä.(6-7)

FKBP5 (FK506 Binding Protein 5)

FKBP5-geenillä on rooli glukokortikoidireseptorin (GCR) herkkyyden säätelyssä (reseptori, jonka kautta kortisoli vaikuttaa). FKBP5:n spesifiset polymorfismit on yhdistetty HPA-akselin muuttuneeseen takaisinkytkennän estoon ja erilaisiin vasteisiin glukokortikoideille. Esimerkiksi jotkin FKBP5:n muunnelmat voivat vähentää glukokortikoidireseptorin affiniteettia kortisoliin, mikä saattaa johtaa stressivasteen heikkenemiseen ja lisääntyneeseen stressiin liittyvien psykiatristen häiriöiden, kuten PTSD:n tai vakavan masennuksen riskiin.(8-9)

Kuva: Esimerkkisivu DNA resilienssi testistä.

NR3C1 (ydinreseptorialaperhe 3, ryhmä C, jäsen 1)

NR3C1 koodaa itse glukokortikoidireseptoria. Tämän geenin vaihtelut voivat vaikuttaa siihen, miten keho reagoi kortisoliin. NR3C1:n spesifiset polymorfismit voivat vaikuttaa glukokortikoidireseptorien herkkyyteen tai tiheyteen, mikä vaikuttaa siihen, kuinka tehokkaasti kortisoli voi suorittaa tehtävänsä. Tämä voi johtaa monenlaisiin reaktioihin: vaimea stressireaktio, joka voi estää henkilöä reagoimasta riittävästi stressitekijöihin tai liioiteltu reaktio, joka voivat johtaa kroonisiin stressioireisiin ja jopa masennukseen.(10-12)

Stressivastegeenitestien tulokset voivat antaa käsityksen yksilön alttiudesta stressiin liittyviin terveysongelmiin. Näitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Lisääntynyt stressivaste: Henkilöt, joilla on tiettyjä muunnelmia, voivat reagoida stressiin paremmin ja kokea korkeampia kortisolitasoja stressaavien tapahtumien aikana.
 • Vähentynyt stressivaste: Päinvastoin, joillakin yksilöillä saattaa olla tylsä stressivaste, joka voi olla suojaava akuuteissa stressitilanteissa, mutta saattaa myös estää tarvittavien fysiologisten mekanismien aktivoitumisen haasteisiin vastaamiseksi.

2) Välittäjäaineiden geenitestit

Välittäjäaineiden toimintatestit on suunniteltu tutkimaan geneettisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat välittäjäaineiden syntetisoitumiseen, vapautumiseen ja hajoamiseen aivoissa. Koska välittäjäaineet ovat kemiallisia lähettiläitä, jotka säätelevät mielialaa, kognitiota ja stressivasteita, näihin liittyvien geenien vaihteluilla voi olla merkittäviä vaikutuksia yksilön psyykkiseen sietokykyyn ja yleiseen mielenterveyteen.

Välittäjäaineiden toiminnan tutkiminen resilienssin ja stressivasteen yhteydessä kattaa katekoliamiinien kuten dopamiinin lisäksi myös muita tärkeitä yhdisteitä. Se sisältää laajemman kirjon välittäjäainejärjestelmiä, jotka osallistuvat mielialan säätelyyn, valppauteen ja kognitiiviseen toimintaan. Useat geenit osallistuvat näiden välittäjäaineiden synteesiin, signalointiin ja hajoamiseen mukaan lukien dopamiinibeetahydroksylaasi (DBH), dopamiinireseptorit (DRD2, DRD4) ja erilaiset serotoniiniin liittyvät geenit.(13)


COMT (katekoli-O-metyylitransferaasi)

COMT-geeni on yksi laajimmin tutkituista välittäjäaineiden toiminnan suhteen. Se koodaa entsyymiä, joka hajottaa katekoliamiineja – kuten dopamiinia, adrenaliinia ja norepinefriiniä – välittäjäaineita, jotka ovat tärkeitä stressivasteen, kognition ja tunteiden säätelyn kannalta.

COMT-geenissä on hyvin tunnettuja polymorfismeja, kuten Val158Met-variantti. Tämä variantti voi vaikuttaa entsyymin aktiivisuustasoon eri tavoin:(14-15)

 • Korkea-aktiivinen muoto (Val-variantti): Tämä entsyymin muoto hajottaa dopamiinia nopeammin, mikä voi johtaa alhaisempiin dopamiinitasoihin prefrontaalisessa aivokuoressa, aivoalueella, joka osallistuu toimeenpanotoimintoihin ja päätöksentekoon. Yksilöt, joilla on tämä variantti, voivat suoriutua paremmin tehtävissä vakaissa olosuhteissa, mutta he saattavat olla alttiimpia kognitiiviselle heikkenemiselle stressin aikana, koska dopamiinin saatavuus on vähäistä.
 • Matala-aktiivinen muoto (Met-variantti): Vastaavasti tämä COMT-entsyymin muoto metaboloi dopamiinia hitaammin, mikä johtaa korkeampiin dopamiinitasoihin aivoissa. Tämä voi parantaa kognitiivista toimintaa stressin aikana, mutta voi myös lisätä stressiin liittyvien psykopatologioiden, kuten ahdistuneisuushäiriöiden riskiä, koska liika dopamiini saattaa ylistimuloida aivoja.

Dopamiini beetahydroksylaasi (DBH)

DBH on entsyymi, joka muuttaa dopamiinin noradrenaliiksi, välittäjäaineeksi, joka osallistuu taistele tai pakene -vasteeseen. Geneettiset variaatiot DBH-geenissä voivat vaikuttaa entsyymiaktiivisuuteen, mikä vaikuttaa dopamiini- ja noradrenaliinitasoihin aivoissa ja ääreishermostossa.(16-18)

 • Matala aktiivisuus: Alhaisempaan DBH-aktiivisuuteen liittyvät variantit voivat johtaa korkeampiin dopamiinitasoihin ja alentuneisiin noradrenaliinitasohin, mikä voi vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, kuten huomioimiseen ja päätöksentekoon sekä vaikuttaa siihen, miten ihminen reagoi stressiin.
 • Korkea aktiivisuus: Variantit, jotka johtavat korkeampaan DBH-aktiivisuuteen, voivat alentaa dopamiinitasoja samalla kun ne lisäävät noradrenaliinia, mikä saattaa vaikuttaa stressireaktiivisuuteen ja ahdistuneisuuteen.

Dopamiinireseptorit (DRD2 ja DRD4)

DRD2 ja DRD4 ovat geenejä, jotka koodaavat dopamiinireseptoreita D2 ja D4, vastaavasti. Nämä reseptorit ovat osa dopamiinijärjestelmää, joka säätelee lukuisia toimintoja, mukaan lukien mieliala, palkkio ja motoriikka.(19-20)

 • DRD2: DRD2-geenin muunnelmat voivat vaikuttaa D2-reseptorien tiheyteen ja sitoutumisaffiniteettiin. Tämä voi vaikuttaa stressihaavoittuvuutta ja palkitsemiseen liittyvien vihjeiden (engl. cue) tehokkuuteen, millä voi olla vaikutuksia riippuvuuksien ja masennuksen kehittymisessä.
 • DRD4: DRD4-geeni tunnetaan vaihtelevasta määrästä tandemtoistoja (VNTR) geenien koodialueella. Tietyt toistot liittyvät esimerkiksi uutuuden tavoitteluun ja huomiohäiriöiden riskiin. Tämä polymorfismi voi vaikuttaa synaptisen dopamiinisignaloinnin tehokkuuteen – sitä on tutkittu käyttäytymisen ja psykologisen resilienssin yhteydessä.

Kuva: Esimerkkisivu DNA resilience testistä.

Serotoniinigeenin variaatioita

Serotoniini on toinen tärkeä välittäjäaine mielialan, ruokahalun ja unen säätelyssä, joihin kaikkiin stressi voi vaikuttaa. Useat serotoniinin signalointiin osallistuvat geenit ovat kiinnostavia. Näitä ovat muun muassa:

 • 5-HTT (SLC6A4): Tämä geeni koodaa serotoniinin kuljettajaa, joka vastaa serotoniinin takaisinotosta synaptisesta raosta. 5-HTTLPR-polymorfismia tämän geenin promoottorialueella on tutkittu sen yhteyttä stressiherkkyyteen ja mielialahäiriöihin.(21)
 • MAOA: Monoamiinioksidaasi A -geeni vastaa serotoniinin hajottamisesta. Tämän geenin vaihtelut voivat vaikuttaa serotoniinitasoihin, jotka ovat yhteydessä käyttäytymisominaisuuksiin ja stressialttiuteen.(22)
 • TPH2: Tryptofaanihydroksylaasi-2 on entsyymi, joka on kriittinen serotoniinin syntetisoinnissa aivoissa. TPH2:n geneettiset vaihtelut voivat vaikuttaa serotoniinin tuotantoon, mikä saattaa vaikuttaa emotionaaliseen säätelyyn ja stressiin reagoimiseen.(23)

Näiden testien tulosten tulkinta voi olla monimutkaista. Esimerkiksi variaatio, johon liittyy suurempi stressiin liittyvien tilojen riski, ei välttämättä tarkoita, että yksilö kehittää tällaisia ​​tiloja, mutta se voi viitata lisääntyneeseen alttiuteen. Vastaavasti "resilienssi"-variantin omaaminen ei takaa raudanlujaa stressinsietokykyä, koska ympäristötekijöillä ja elämäntapavalinnoilla on myös suuri merkitys.

3) Tulehdus ja sen vaikutus aivoihin

Krooninen tulehdus voi olla haitallista aivojen terveydelle. Sen uskotaan edistävän hermostoa rappeuttavien sairauksien kehittymistä ja etenemistä ja se voi vaikuttaa aivojen stressivasteeseen, joka liittyy läheisesti resilienssiin. Pro-inflammatoriset sytokiinit, kuten interleukiini-6 (IL-6) ja tuumorinekroositekijä (TNF), voivat ylittää aivoveriesteen ja olla vuorovaikutuksessa mielialaa, motivaatiota ja vireyttä säätelevien polkujen kanssa.(24)

Tulehdukseen liittyvät geenivariantit

IL-6 (interleukiini-6)

IL-6 on sytokiini, jolla on rooli tulehdusvasteessa ja joka osallistuu erilaisiin biologisiin toimintoihin. Näitä ovat muun muassa immuunivaste, hematopoieesi ja luuston aineenvaihdunta. Stressin ja resilienssin yhteydessä IL-6 liittyy seuraaviin tekijöihin:(25-26)

 • Kohonneet IL-6-tasot on yhdistetty suurempaan riskiin sairastua masennukseen ja muihin mielialahäiriöihin.
 • IL-6-geenin spesifiset geneettiset variantit voivat johtaa IL-6:n lisääntyneeseen ilmentymiseen, mikä mahdollisesti pahentaa tulehdusvastetta ja muuttaa aivojen kykyä selviytyä stressistä.

TNF (tuumorinekroositekijä)

TNF on sytokiini, joka osallistuu systeemiseen tulehdukseen. Sillä on useita tehtäviä, mukaan lukien immuunisolujen säätely ja kuumeen, apoptoosin ja tulehduksen induktio.(27)

TNF:n yliekspressio on yhdistetty useisiin kroonisiin sairauksiin mukaan lukien nivelreumaan, tulehduksellisiin suolistosairauksiin ja psoriaasikseen sekä psyykkiseen stressiin ja masennukseen.
TNF-geenin muunnelmat voivat vaikuttaa TNF-tuotannon tasoon, millä voi olla suoria vaikutuksia tulehdusprosesseihin koko kehossa ja aivoissa.

4) Neurobiologiset säätelijät ja sietokykytekijät

Geneettiset vaihtelut keskeisissä neurobiologisissa säätelijöissä säätelevät myös stressinsietokykyä. Näitä ovat oksitosiini, aivoperäinen neurotrofinen tekijä (BDNF) ja neuropeptidi Y (NPY). Oksitosiinilla on rooli sosiaalisen käyttäytymisen ja stressireaktioiden säätelyssä. BDNF on ratkaisevan tärkeä neuroplastisuuden ja kognitiivisten toimintojen ylläpitämisessä stressissä, ja NPY moduloi ahdistusta ja fysiologista stressivastetta. Nämä molekyylit vaikuttavat yhdessä hermoratoihin ja psykologiseen resilienssiin tarjoten näkemyksiä yksilöllisistä stressinsietokyvyn eroista ja mahdollisista keinoista yksilöllisten strategioiden toteuttamiseen.

Oksitosiini

Oksitosiinia kutsutaan usein "rakkaushormoniksi", koska sillä on rooli sosiaalisissa siteissä, äitien käyttäytymisessä ja läheisyydessä. Sillä on myös ahdistusta lievittäviä vaikutuksia ja se vaikuttaa sosiaaliseen kognitioon ja käyttäytymiseen.

 • Geneettiset variaatiot: Oksitosiinireseptorigeenin (OXTR) vaihtelut on yhdistetty tunnesääntelyyn, sosiaaliseen käyttäytymiseen ja stressiherkkyyteen. OXTR:n spesifiset polymorfismit voivat vaikuttaa oksitosiinireseptorien sitoutumistehokkuuteen ja ilmentymistasoihin, mikä voi vaikuttaa yksilön kykyyn käsitellä stressiä ja muodostaa sosiaalisia suhteita.(28)
 • Vaikutukset: Resilienssitestauksen yhteydessä OXTR-variaation arvioiminen voi antaa oivalluksia yksilön alttiudesta sosiaaliseen ahdistuneisuuteen, empatian tasoon ja mahdolliseen stressiresiliensiin, erityisesti sosiaalisessa kontekstissa.(29)

Aivoperäinen hermokasvutekijä (BDNF)

BDNF on tärkeä proteiini, joka osallistuu neuroplastisuuteen, aivojen kykyyn organisoida uudelleen ja muodostaa uusia hermoyhteyksiä koko elämän ajan. Se on kriittinen oppimiselle, muistille ja hermosolujen uusiutumiselle.(30)

 • Geneettiset variaatiot: BDNF-geenivariantti Val66Met on yksi tutkituimmista polymorfismeista. Met-alleeli on liitetty vähentyneeseen aktiivisuudesta riippuvaiseen BDNF:n erittymiseen, mikä saattaa vaikuttaa kognitiiviseen toimintaan ja vastustuskykyyn neurologisia ja psykiatrisia häiriöitä vastaan.(31)
 • Vaikutukset: BDNF-geenivarianttien testaus voi auttaa ennustamaan yksilön hermoplastisuuden kykyä vasteena stressiin ja sillä voi olla vaikutuksia neurologisista vaurioista tai traumasta toipumiseen.(32)

 Kuva: Esimerkkisivu DNA Resilience testin analyysistä.

Neuropeptidi Y (NPY)

Neuropeptidi Y on yksi aivojen runsaimmista peptideistä, joka osallistuu stressireaktioiden, ahdistuksen ja ravinnonsaannin säätelyyn. Sitä pidetään endogeenisenä anksiolyyttisenä aineena.

 • Geneettiset assosiaatiot: NPY-geenin polymorfismit voivat johtaa eroihin NPY:n ilmentymisessä ja erittymisessä, mikä mahdollisesti vaikuttaa yksilön stressinsietokykyyn. Korkeammat NPY-tasot suojaavat yleensä stressin vaikutuksilta.
 • Vaikutukset: NPY-varianttien geneettinen testaus voi mahdollisesti osoittaa yksilön lähtötason stressinsietokyvyn ja saattaa ennustaa psykologista vastetta krooniseen stressiin ja traumaan.(33)

Epigenetiikan rooli stressinsietokyvyn muokkaamisessa

Epigenetiikka sukeltaa monimutkaiseen kerrokseen staattisen DNA-sekvenssin ulkopuolella tai päällä (epi=päällä). Epigeneettiset modifikaatiot koostuvat DNA-rakenteen kemiallisista muutoksista, kuten metylaatiosta ja histonimuutoksista, jotka voivat vaikuttaa geenien ilmentymiseen muuttamatta taustalla olevaa geneettistä koodia. Nämä muutokset ovat dynaamisia ja reagoivat ympäristön ärsykkeisiin, mm. krooniseen stressiin. Pitkäkestoiselle stressille altistuminen voi johtaa epigeneettisiin muutoksiin, jotka vaikuttavat stressivasteeseen osallistuvien geenien toimintaan, mikä saattaa vaikeuttaa yksilöiden kykyä käsitellä uusia stressitekijöitä tehokkaasti.(34-35)

Henkilökohtaisen lääketieteen eturintamassa olevat yritykset tutkivat nyt epigenetiikkaa ja pyrkivät selvittämään, kuinka nämä muutokset voivat edistää yksilön kykyä kestää stressiä ja toipua siitä. Analysoimalla epigeneettisiä markkereita tutkijat voivat saada käsityksen geenien ilmentymisprofiilien nykytilasta, joka johtuu sekä geneettisestä taipumuksesta että ympäristövaikutuksista. Tällaiset testit voivat tunnistaa epigeneettisiä muutoksia vasteena krooniseen stressiin ja antaa tilannekuvan molekyylimekanismeista, jotka vaikuttavat yksilön stressivasteeseen tai sen puuttumiseen.

Lisäksi näiden epigeneettisten muutosten ymmärtäminen avaa oven yksilöllisille interventioille. Erityisiä elämäntapamuutoksia, ruokavalion muutoksia ja terapeuttisia strategioita voidaan suositella haitallisten epigeneettisten muutosten kumoamiseksi. Tämä henkilökohtainen lähestymistapa ei vain lisää yksilön resilienssiä, vaan myös edistää laajempaa ymmärrystä siitä, kuinka stressi vaikuttaa biologisiin järjestelmiimme epigeneettisellä tasolla. Tämä puolestaan voi johtaa uusiin hoitomuotoihin ja ennaltaehkäiseviin strategioihin stressiin liittyville häiriöille. 

Kartottamalla stressireaktion epigeneettistä maisemaa voimme alkaa maalata kattavamman kuvan tekijöistä, jotka vaikuttavat ainutlaatuiseen kykyymme selviytyä elämän haasteista.

Resilienssi-DNA-testien edut ja rajoitukset

Nämä testit voivat tarjota yksilöille paremman ymmärryksen heidän synnynnäisestä kestävyydestään ja stressivasteestaan. Tällainen tieto voisi tarjota henkilökohtaisia strategioita stressin hallintaan ja mielenterveyden parantamiseen. On kuitenkin tärkeää lähestyä näitä testejä huolellisesti:

 • Monimutkainen ominaisuus: Resilienssiä ei määrää yksi geeni, vaan se on monimutkainen kokonaisuus, johon vaikuttavat monet geenit ja ympäristötekijät.
 • Ympäristövaikutus: Genetiikka ei toimi itsenäiseesti erillään koetusta elämästä. Elämänkokemukset, tukijärjestelmät ja elämäntapavalinnat ovat tärkeitä ominaisuuksia resilienssissä.
 • Ennustavaa tietoa: Vaikka nämä testit voivat tarjota oivalluksia, ne eivät ole lopullisia ennustajia yksilön kyvylle selviytyä elämän haasteista.

Johtopäätös

Resilienssiin liittyvät DNA-testit edustavat kiehtovaa rajaseutua ymmärryksessämme siitä, miten geenimme voivat vaikuttaa kykyymme käsitellä stressiä ja toipua vastoinkäymisistä. Vaikka ne voivat tarjota arvokkaita oivalluksia, niitä tulisi pitää yhtenä palasena siinä valtavassa palapelissä, joka muodostaa yksilön resilienssin. Jokaisen, joka on kiinnostunut näistä testeistä, tulisi konsultoida terveydenhuollon ammattilaista tai geneettistä neuvonantajaa tulosten tulkinnassa laajemmassa terveyden ja elämäntavan kontekstissa.

Tieteelliset lähdeviitteet:

 1. Bobrow, M., & Grimbaldeston, A. H. (2000). Medical genetics, the human genome project and public health: Presented at the University of Liverpool, 9 December 1996 and accepted for publication on 17 February 2000. Journal of Epidemiology & Community Health, 54(9), 645-649.
 2. Cicchetti, D. (2010). Resilience under conditions of extreme stress: a multilevel perspective. World psychiatry, 9(3), 145.
 3. Luecken, L. J., & Gallo, L. C. (Eds.). (2008). Handbook of physiological research methods in health psychology. Sage.
 4. Southwick, S. M., Vythilingam, M., & Charney, D. S. (2005). The psychobiology of depression and resilience to stress: implications for prevention and treatment. Annu. Rev. Clin. Psychol., 1, 255-291.
 5. Michaud, M., Balardy, L., Moulis, G., Gaudin, C., Peyrot, C., Vellas, B., ... & Nourhashemi, F. (2013). Proinflammatory cytokines, aging, and age-related diseases. Journal of the American Medical Directors Association, 14(12), 877-882.
 6. Aguilera, G., Nikodemova, M., Wynn, P. C., & Catt, K. J. (2004). Corticotropin releasing hormone receptors: two decades later. Peptides, 25(3), 319-329.
 7. Subbannayya, T., Balakrishnan, L., Sudarshan, G., Advani, J., Kumar, S., Mahmood, R., ... & Prasad, T. K. (2013). An integrated map of corticotropin-releasing hormone signaling pathway. Journal of cell communication and signaling, 7, 295-300.
 8. Binder, E. B. (2009). The role of FKBP5, a co-chaperone of the glucocorticoid receptor in the pathogenesis and therapy of affective and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology, 34, S186-S195.
 9. Ising, M., Depping, A. M., Siebertz, A., Lucae, S., Unschuld, P. G., Kloiber, S., ... & Holsboer, F. (2008). Polymorphisms in the FKBP5 gene region modulate recovery from psychosocial stress in healthy controls. European Journal of Neuroscience, 28(2), 389-398.
 10. Vitellius, G., Trabado, S., Bouligand, J., Delemer, B., & Lombès, M. (2018, June). Pathophysiology of glucocorticoid signaling. In Annales d'endocrinologie (Vol. 79, No. 3, pp. 98-106). Elsevier Masson.
 11. Van West, D., Van Den Eede, F., Del-Favero, J., Souery, D., Norrback, K. F., Van Duijn, C., ... & Claes, S. (2006). Glucocorticoid receptor gene-based SNP analysis in patients with recurrent major depression. Neuropsychopharmacology, 31(3), 620-627.
 12. Schneider, K. K., Frings, C., Meyer, J., & Schote, A. B. (2016). The role of the glucocorticoid receptor gene (NR3C1) for the processing of aversive stimuli. Neuroscience Research, 107, 8-13.
 13. Azadmarzabadi, E., Haghighatfard, A., & Mohammadi, A. (2018). Low resilience to stress is associated with candidate gene expression alterations in the dopaminergic signalling pathway. Psychogeriatrics, 18(3), 190-201.
 14. Heinz, A., & Smolka, M. N. (2006). The effects of catechol O-methyltransferase genotype on brain activation elicited by affective stimuli and cognitive tasks. Reviews in the Neurosciences, 17(3), 359-368.
 15. Mier, D., Kirsch, P., & Meyer-Lindenberg, A. (2010). Neural substrates of pleiotropic action of genetic variation in COMT: a meta-analysis. Molecular psychiatry, 15(9), 918-927.
 16. Mustapic, M., Maihofer, A. X., Mahata, M., Chen, Y., Baker, D. G., O'Connor, D. T., & Nievergelt, C. M. (2014). The catecholamine biosynthetic enzyme dopamine β-hydroxylase (DBH): first genome-wide search positions trait-determining variants acting additively in the proximal promoter. Human molecular genetics, 23(23), 6375-6384.
 17. Vincent, S., & Robertson, D. (2002). The broader view: catecholamine abnormalities. Clinical Autonomic Research, 12, I44-I49.
 18. Hoenicka, J., Aragüés, M., Ponce, G., Rodríguez-Jiménez, R., Jiménez-Arriero, M. A., & Palomo, T. (2007). From dopaminergic genes to psychiatric disorders. Neurotoxicity research, 11, 61-71.
 19. Hill, S. Y., Hoffman, E. K., Zezza, N., Thalamuthu, A., Weeks, D. E., Matthews, A. G., & Mukhopadhyay, I. (2008). Dopaminergic mutations: Within‐family association and linkage in multiplex alcohol dependence families. American Journal of Medical Genetics Part B: Neuropsychiatric Genetics, 147(4), 517-526.
 20. He, Y., Martin, N., Zhu, G., & Liu, Y. (2018). Candidate genes for novelty-seeking: a meta-analysis of association studies of: DRD4: exon III and: COMT: Val158Met. Psychiatric genetics, 28(6), 97-109.
 21. Avula, R., Rand, A., Black, J. L., & O'kane, D. J. (2011). Simultaneous genotyping of multiple polymorphisms in human serotonin transporter gene and detection of novel allelic variants. Translational psychiatry, 1(8), e32-e32.
 22. Tivol, E. A., Shalish, C., Schuback, D. E., Hsu, Y. P., & Breakefield, X. O. (1996). Mutational analysis of the human MAOA gene. American journal of medical genetics, 67(1), 92-97.
 23. Waider, J., Araragi, N., Gutknecht, L., & Lesch, K. P. (2011). Tryptophan hydroxylase-2 (TPH2) in disorders of cognitive control and emotion regulation: a perspective. Psychoneuroendocrinology, 36(3), 393-405.
 24. Bauer, M. E., & Teixeira, A. L. (2021). Neuroinflammation in mood disorders: role of regulatory immune cells. Neuroimmunomodulation, 28(3), 99-107.
 25. Anderson, G., Kubera, M., Duda, W., Lasoń, W., Berk, M., & Maes, M. (2013). Increased IL-6 trans-signaling in depression: focus on the tryptophan catabolite pathway, melatonin and neuroprogression. Pharmacological Reports, 65(6), 1647-1654.
 26. Perry, B. I., Upthegrove, R., Kappelmann, N., Jones, P. B., Burgess, S., & Khandaker, G. M. (2021). Associations of immunological proteins/traits with schizophrenia, major depression and bipolar disorder: a bi-directional two-sample mendelian randomization study. Brain, behavior, and immunity, 97, 176-185.
 27. Bradley, J. (2008). TNF‐mediated inflammatory disease. The Journal of Pathology: A Journal of the Pathological Society of Great Britain and Ireland, 214(2), 149-160.
 28. Loth, E., Poline, J. B., Thyreau, B., Jia, T., Tao, C., Lourdusamy, A., ... & IMAGEN Consortium. (2014). Oxytocin receptor genotype modulates ventral striatal activity to social cues and response to stressful life events. Biological psychiatry, 76(5), 367-376.
 29. Myers, A. J., Williams, L., Gatt, J. M., McAuley-Clark, E. Z., Dobson-Stone, C., Schofield, P. R., & Nemeroff, C. B. (2014). Variation in the oxytocin receptor gene is associated with increased risk for anxiety, stress and depression in individuals with a history of exposure to early life stress. Journal of psychiatric research, 59, 93-100.
 30. Cowansage, K. K., LeDoux, J. E., & Monfils, M. H. (2010). Brain-derived neurotrophic factor: a dynamic gatekeeper of neural plasticity. Current molecular pharmacology, 3(1), 12-29.
 31. Chen, Z. Y., Jing, D., Bath, K. G., Ieraci, A., Khan, T., Siao, C. J., ... & Lee, F. S. (2006). Genetic variant BDNF (Val66Met) polymorphism alters anxiety-related behavior. science, 314(5796), 140-143.
 32. Phillips, C. (2017). Brain-derived neurotrophic factor, depression, and physical activity: making the neuroplastic connection. Neural plasticity, 2017.
 33. Schmeltzer, S. N., Herman, J. P., & Sah, R. (2016). Neuropeptide Y (NPY) and posttraumatic stress disorder (PTSD): a translational update. Experimental neurology, 284, 196-210.
 34. Lux, V. (2016, March). Epigenetic Programming in Psychobiological Development: Evidence for the Dual-Activation Theory and a Mediating Role of Early Life Stress. In Qatar Foundation Annual Research Conference Proceedings Volume 2016 Issue 1 (Vol. 2016, No. 1, p. HBOP3415). Hamad bin Khalifa University Press (HBKU Press).
 35. Chukwuma Sr, C. (2022). Epigenetics and its essence in understanding human growth, development and disease. J Med Res, 8(5), 165-172.

0 kommenttia

Kirjoita kommentti

Kommentit moderoidaan