Ympäristömyrkkyjen haitalliset vaikutukset terveyteen: Kattava katsaus tieteeseen ja käytäntöihin

Ympäristömyrkkyjen haitalliset vaikutukset terveyteen: Kattava katsaus tieteeseen ja käytäntöihin

Ympäristömyrkkyjä on kaikkialla ympäristössämme – niille altistuminen voi vahingoittaa terveyttä. Tässä kattavassa tieteellisessä katsauksessa käydään läpi erilaisia ympäristömyrkkyjä ja niiden haitallisia vaikutuksia ihmiskehoon. Artikkelissa tarkastellaan raskasmetalleista ja torjunta-aineista ilman epäpuhtauksiin altistumisen riskejä ja seurauksia. Ymmärtämällä ympäristömyrkkyjen vaikutuksia voimme vähentää altistumista ja samalla suojata yleistä terveyttä. Tässä artikkelissa käsitellään myös parhaita keinoja torjua ympäristömyrkkyjä, tehostaa elimistön toksiinien poistoa ja valita vähiten toksisia vaihtoehtoja joka päiväisessä arjessa. 

Johdanto

Ympäristömyrkyt ovat kemiallisia aineita tai yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa haittaa eläville organismeille ja ympäristölle. Niillä tarkoitetaan myös kemiallisia yhdisteitä tai alkuaineita, jotka ovat ilmassa, vedessä, elintarvikkeissa, maaperässä, pölyssä tai kuluttajatuotteissa, kuten kosmetiikassa. Näitä myrkkyjä syntyy usein ihmisen toiminnasta teollisuusprosesseista, liikenteestä ja maataloudesta – niitä esiintyy eri muodoissa, kuten kaasuina, nesteinä ja kiinteinä aineina.

CDC:n National Biomonitoring Program (NBP) -ohjelman mukaan yli 400 ympäristökemikaalia tai niiden aineenvaihduntatuotetta mitattiin ihmisistä otetuista näytteistä (esim. virtsasta, verestä, seerumista tai rintamaidosta). Myös bakteereista, sienistä, levistä ja kasveista peräisin olevat toksiinit ovat tiettävästi tappavimpia kemikaaleja.[1]Ympäristömyrkyt voivat myös vaikuttaa merkittävästi ekosysteemeihin, mukaan lukien maaperän, veden ja ilman saastuminen sekä luonnollisten elinympäristöjen ja villieläinten häiriintyminen. Nämä toksiinit voivat kerääntyä ravintoketjuun, mikä johtaa bioakkumulaatioon ja biomagnifikaatioon, joilla voi olla vakavia seurauksia eläinten ja ihmisten terveydelle.

Erityisesti ympäristökemikaaleilla on monenlaisia haitallisia vaikutuksia ihmisten terveyteen. Näitä ovat muun muassa hormonitoiminnan häiriöt, autoimmuunisairaudet, hermoston rappeutumissairaudet, lihavuus, allergiat, astma, kognitiivinen heikkeneminen, aineenvaihduntahäiriöt, hedelmättömyys, autismi ja syöpä.[2-7]

Luettelo ympäristökemikaaleista:[8]

 • Akryyliamidi
 • Kotiniini
 • N,N-dietyyli-meta-toluamidi (DEET) tai dietyylitoluamidi
 • Dioksiinin kaltaiset kemikaalit
 • Desinfioinnin sivutuotteet (trihalometaanit)
 • Ympäristöfenolit
 • Bentsofenoni-3
 • Bisfenoli A (BPA)
 • Triklosaani
 • 4-tert-oktyylifenoli
 • Sieni- ja rikkakasvien torjunta-aineet
 • Sulfonyyliurea-herbisidit
 • Raskasmetallit (ks. kattavampi luettelo jäljempänä)
 • Hyönteismyrkyt ja torjunta-aineet
 • Mikro- ja nanomuovit[9]
  • Mikromuovit, joiden koko on 0,1-5000 µm
  • Nanomuovit < 0,1 µm kooltaan
 • NNAL (4-(metyylinitrosamino)-1-(3-pyridyyli)-1-butanoli)
 • Muut kuin dioksiinin kaltaiset polyklooratut bifenyylit (PCB)
 • Parabeenit
 • Perkloraatti
 • Perflourokemialliset aineet (PFC)
 • Ftalaatit
 • Bentsyylibutyyliftalaatti
 • Di-2-etyyliheksyyliftalaatti
 • Disykloheksyyliftalaatti
 • Dietyyliftalaatti
 • Di-isononyyliftalaatti
 • Dimetyyliftalaatti
 • Di-n-butyyliftalaatti/Di-isobutyyliftalaatti
 • Di-n-oktyyliftalaatti
 • Polybromatut difenyylieetterit (PBDE) ja polybromatut bifenyylit (PBB)
 • Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet)
 • Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) esim. maaleissa, huonekaluissa ym.
 • Bentseeni3
 • Metyyli-tert-butyylieetteri (MTBE)
 • Styreeni

Luettelo elävien organismien biologisista toksiineista:[10]

 • Aflatoksiinit, joita tuottavat monet Aspergillus-sienen lajit
  • Saastuttaa yleisesti maissia ja muita viljelykasveja tuotannon, sadonkorjuun, varastoinnin tai jalostuksen aikana.
  • Aiheuttaa suurina annoksina ja pitkiä aikoja käytettynä akuutteja ja kroonisia maksavaurioita ja maksasyöpää.
 • Amanitin-toksiinit, joita tuottaa myrkyllinen kuolinsieni (Amanita phalloides).
  • Terveysvaikutuksiin voi kuulua maksan ja munuaisten vajaatoiminta ja kuolema
 • Bacillus anthracis -bakteerin tuottama tappava pernaruttotoksiini
  • Pernaruttotoksiinin proteiinit, mukaan lukien pernaruttotoksin tappava tekijä, toimivat yhdessä häiriten solun puolustusjärjestelmää
 • Botuliinitoksiini, jota tuottaa Clostridium botulinum
  • Yksi myrkyllisimmistä tähän mennessä tunnetuista aineista
  • Aiheuttaa botulismia eli vakavaa lihaksia halvaannuttavaa sairautta
 • Bordetella pertussis -bakteerin tuottama hinkuyskätoksiini
  • Aiheuttaa hinkuyskää
 • Stafylokokin enterotoksiini B (SEB)
  • Liittyy useimmiten ruokamyrkytykseen
 • Useiden meri- ja makean veden levälajien sekä sinilevien (syanobakteerien) tuottamat saksitoksiini ja neosaksitoksiini
  • Suuria pitoisuuksia voi kertyä äyriäisiin, kuten simpukoihin ja osteriin.
 • Vomitoksiini (deoksinivalenoli), diasetoksisirpenoli sekä sienten ja levien T-2- ja HT-2-toksiinit.
  • Nämä mykotoksiinit vaikuttavat jopa 25 prosenttiin maailman viljavarastosta.

Nämä biologiset toksiinit ovat toki selkeästi harvinaisempia kuin jokapäiväisessä askareissa esiintyvät teollisuuden toksiinit, mutta silti hyvä tiedostaa ja tietenkin välttää.

Muiden kuin metallimyrkkyjen osalta kannattaa harkita myrkyllisten muiden kuin metallien kemikaaliprofiilin (GPL-TOX) tekemistä, joka seuloo 173:n eri myrkyllisen kemikaalin esiintymistä, mukaan lukien:

 • Organofosfaattiset torjunta-aineet
 • Ftalaatit
 • Bentseeni
 • Ksyleeni
 • Vinyylikloridi
 • Pyretroidihyönteismyrkyt
 • Akryyliamidi
 • Perkloraatti
 • Difenyylifosfaatti
 • Etyleenioksidi
 • Akryylinitriili

Jos olet altistunut mykotoksiineille tai epäilet, että sinulla on mahdollisuus altistua mykotoksiineille, harkitse virtsatestin (MycoTOX-profiili) tai veren IgE-testin tekemistä selvittääksesi, oletko altistunut mykotoksiineille tai oletko saanut aikaan allergisen reaktion homeelle. MycoTOX-testissä käytetään massaspektrometriatekniikkaa (MS/MS), jolla pystytään havaitsemaan matalammat sienitoksiinipitoisuudet.[11]

Testiä käytetään myös seurantatesteissä sen varmistamiseksi, että detoksifikaatiohoidot ovat onnistuneet. IgE-homevasta-aineiden testaaminen (ja mahdollisesti IgG-homevasta-aineiden testaaminen aikaisemman altistumisen selvittämiseksi) on hyödyllistä henkilöille, jotka epäilevät reagoivansa johonkin ympäristöärsykkeeseen.[12] Home voi esiintyä joko sisätiloissa (kotitalouskasvit ja kosteat tilat) tai ilmassa ulkona (huipputasot loppukesällä ja alkusyksyllä). Huomaa myös, että lämpimässä ja kosteassa ilmastossa voi olla kohonneita homemääriä ympäri vuoden.[13]

Raskasmetallien myrkyllisyys

Raskasmetallit ovat alkuaineita, joiden atomiluku on yli 20 ja atomitiheys yli 5 g/cm3 ja joilla on oltava metallin ominaisuudet. Raskasmetallit jaetaan karkeasti kahteen luokkaan: välttämättömiin ja ei-välttämättömiin raskasmetalleihin. Välttämättömiä ovat ne, joita elävät organismit tarvitsevat perusprosessien, kuten kasvun, aineenvaihdunnan ja eri elinten kehityksen suorittamiseen (kuten kupari, rauta, koboltti, mangaani, sinkki ja nikkeli).[14]

Kuva: Kaavamainen selitys raskasmetalleista ympäristössä.

LähdeMitra, S. et al. (2022). Impact of heavy metals on the environment and human health: Novel therapeutic insights to counter the toxicity. Journal of King Saud University-Science, 101865.

Monet muut kuin välttämättömät raskasmetallit voivat olla myrkyllisiä ihmisille (kuten arseeni, elohopea, lyijy, kadmium ja antimoni). Altistuminen näille metalleille on lisääntynyt ihmisen toiminnan ja nykyaikaisen teollistumisen myötä.

Myrkyllisten metallien aiheuttama veden ja ilman saastuminen on ympäristöongelma – se koskee satoja miljoonia ihmisiä maailmanlaajuisesti. Elintarvikkeiden saastuminen raskasmetalleilla on toinen huolenaihe ihmisten terveydelle. Raskasmetalleja ja muita ympäristön epäpuhtauksia voi esiintyä myös luonnostaan ja jäädä ympäristöön. Ihmisen altistuminen metalleille on siten väistämätöntä. Raskasmetallien toksiset mekanismit ilmenevät reaktiivisten happilajien (ROS) muodostumisen, entsyymien inaktivoitumisen ja antioksidanttisen puolustusjärjestelmän tukahduttamisen kautta.[15]

Ammatillinen ja teollinen altistuminen tai erilaisten harrastusten kautta tapahtuva altistuminen voi altistaa ihmiset suuremmalle riskille raskasmetallien aiheuttamalle toksisuudelle.[16-17]

Suurimmassa vaarassa ovat työntekijät seuraavilla teollisuudenaloilla:

 • Metallien jalostus
 • Seostaminen (metallien yhdistäminen muihin aineisiin)
 • Elektroniikan ja tietokoneiden valmistus
 • Osien valmistus ilmailu- ja avaruusteollisuudessa ja työstökoneissa
 • Torjunta-aineiden valmistus ja käyttö
 • Hitsaus
 • LVI-tekniikka
 • Rakentaminen
 • Öljynjalostus
 • Ampuma-aseet ja ampumatarvikkeet
 • Kaivostoiminta
 • Jätehuolto
 • Pigmenttien ja pinnoitteiden valmistus
 • Petrokemian tuotanto
 • Lasin, väriaineiden, keramiikan tai maalien työstäminen
 • Hammaslääketiede

Myös jokapäiväiset aktiviteetit ja ympäristö voivat olla riskitekijä, joka lisää altistumista myrkyllisille raskasmetalleille. Näitä ovat mm:

 • Pohjaveden ja ilman saastuminen voi levittää metalleja
  • Yleensä edellä olevassa luettelossa mainittujen teollisuudenalojen välittömässä läheisyydessä
 • Metallien saastuttamien elintarvikkeiden (kuten tiettyjen merenelävien tai riisin) nauttiminen:
  • Riisi -> arseeni
  • Merenelävät -> elohopea
 • Lisäravinteet valmistajilta, joilla ei ole hyviä tuotantotapoja (GMP) ja joita ei ole laboratoriotestattu raskasmetallien ja muiden myrkkyjen osalta
 • Tupakointi (aktiivinen ja passiivinen)
 • Kodit, joissa on vanhoja kaivoja, putkia ja rakennusmateriaaleja
 • Henkilökohtaiset hoitotuotteet ja kosmetiikka
 • Tietyt lääkeaineet
 • Altistuminen päästöille ja pakokaasuille
 • Altistuminen maaleille, hammasamalgaamille ja ilotulitteille

Kun myrkyllinen raskasmetalli pääsee elimistöön, se joko poistuu ulosteiden, sapen, virtsan, hien, hiusten ja kynsien kautta tai se siirtyy kudoksiin. Tämä voi johtaa pitkäaikaiseen varastoitumiseen. Kudoksiin kertymisen (tai "kehon kokonaiskuormituksen") mittaaminen on kuitenkin haastavaa.[18]

Kuva: Raskasmatellien toksisuuden eri mekanismit.

LähdeMitra, S. et al. (2022). Impact of heavy metals on the environment and human health: Novel therapeutic insights to counter the toxicity. Journal of King Saud University-Science, 101865.

Myrkyllisiä raskasmetalleja voidaan mitata erilaisista näytetyypeistä, kuten verestä, virtsasta, hiuksista ja kynsistä, jotka ovat altistumisen kvantifioinnin kannalta helpoimmin saatavilla olevia kudoksia. Useat muuttujat (kuten puoliintumisaika, annos, aika, kinetiikka ja reitti) vaikuttavat kuitenkin siihen, mikä näytetyyppi on sopiva. Kliiniset lääkärit tekevät yleensä kaksi testiä: ennen ja jälkeen altistumisen näytteen (virtsan tai veren), jotta voidaan erottaa tuore altistuminen kudosvarastosta. Satunnaisvirtsanäytteet tai ajoitetut näytteenotot antavat hyödyllistä tietoa altistumisen seulomiseksi.

Hiukset ja/tai kynnet, jotka voivat olla myrkyllisten aineiden mahdollisia eliminaatioreittejä, voivat olla hyödyllisiä näytteitä näytteenottoa edeltävän vähintään kuukauden aikana tapahtuneen altistumisen havaitsemiseksi. Alkuaineiden havaitseminen hiuksista ja kynsistä korreloi jonkin verran alkuaineen puoliintumisajan kanssa. Tämän vuoksi kotona tehtävä raskasmetallitesti on kätevintä ja tuloksenkin kannalta varminta ottaa hiuksista.[19]

TILAA RASKASMETALLITESTI TÄSTÄ: Raskasmetalli- ja hiushivenaineanalyysi – Nordic Laboratories Hair Elements


Testi on hyödyllinen muun muassa seuraavissa tilanteissa:[20]

 • Kattava alkutesti / monipuolinen kartoitus raskasmetallien ja hivenaineiden tasosta
 • Kun epäily puutteellisesta ravintoaineiden saannista tai epätasapainotiloista
 • Raskasmetalleille altistuminen
 • Runsas kalansyönti 
 • Hiustenlähtö
 • Masennus
 • Väsymys
 • Imeytymishäiriö
 • Korkea verenpaine
 • Munuaisten toiminta
 • Parkinsonin kaltaiset oireet
 • Seksuaalinen impotenssi tai vähentynyt testosteronin tuotanto
 • Näköongelmat

Hiuselementtianalyysi antaa tärkeitä tietoja, jotka yhdessä oireiden ja muiden laboratorioarvojen kanssa voivat auttaa lääkäriä diagnosoimaan varhaisessa vaiheessa fysiologiset sairaudet, jotka liittyvät olennaisten ja toksisten elementtien aineenvaihdunnan poikkeamiin.

Myrkyllisiä alkuaineita voi olla 200-300 kertaa enemmän hiuksissa kuin veressä tai virtsassa. Siksi hiukset ovat paras kudos, kun tutkitaan viimeaikaista altistumista raskasmetalleille kuten arseenille, alumiinille, kadmiumille, lyijylle, antimonille ja elohopealle.

Testatut raskasmetallit:

 • Alumiini (Al)
 • Antimoni (Sb)
 • Arseeni (As)
 • Barium (Ba)
 • Beryllium (Be)
 • Vismutti (Bi)
 • Kadmium (Cd)
 • Lyijy (Pb)
 • Elohopea (Hg)
 • Platina (Pt)
 • Tallium (Tl)
 • Torium (Th)
 • Uraani (U)
 • Nikkeli (Ni)
 • Hopea (Ag)
 • Tina (Sn)
 • Titaani (Ti)

  Testatut hivenaineet:

  • Kalsium (Ca)
  • Magnesium (Mg)
  • Natrium (Na)
  • Kalium (K)
  • Kupari (Cu)
  • Sinkki (Zn)
  • Mangaani (Mn)
  • Kromi (Cr)
  • Vanadiini (V)
  • Molybdeeni (Mo)
  • Boori (B)
  • Jodi (I)
  • Litium (Li)
  • Fosfori (P)
  • Seleeni (Se)
  • Strontium (Sr)
  • Rikki (S)
  • Koboltti (Co)
  • Rauta (Fe)
  • Germanium (Ge)
  • Rubidium (Rb)
  • Zirkonium (Zr)

   Kuva: Kaavamainen selitys raskasmetallien myrkyllisyyden hoidosta luonnon bioaktiivisilla molekyyleillä.

   Lähde: Mitra, S. et al. (2022). Impact of heavy metals on the environment and human health: Novel therapeutic insights to counter the toxicity. Journal of King Saud University-Science, 101865.

   Vältä altistumista muovissa, ruoassa ja vedessä oleville hormonaalisille haitta-aineille

   Hormonitoimintaa häiritsevät aineet (engl. endocrine disruptors) ovat synteettisiä kemikaaleja tai luonnollisia aineita, jotka voivat muuttaa hormonitoimintaa.[21] Monet hormonitoimintaa häiritsevät aineet joko vaikuttavat suoraan negatiivisesti testosteronin tuotantoon tai toimivat estrogeenin jäljittelijöinä (kuten ksenoestrogeenit). Näitä löytyy pääasiassa muovista, metallista elintarviketölkeistä, pesuaineista, palonestoaineista, leluista, torjunta-aineista, säilöntäaineista, kosmetiikasta ja lääkkeistä. Ne on myös yhdistetty moniin muihin terveysongelmiin, kuten syöpään, hedelmällisyyden heikkenemiseen, metaboliseen oireyhtymään, hypotyreoosiin ja diabetekseen.[22]

   Vältä seuraavia aineita:

   • BPA (bisfenoli A)
    • Esiintyy muovissa
    • Voi alentaa testosteronitasoja merkittävästi ja aiheuttaa erektiohäiriöitä
   • BPS (bisfenoli S)
    • Markkinoidaan "turvallisempana" vaihtoehtona BPA:lle
    • Löytyy lämpökuiteista, muovista ja kotitalouspölystä
    • Samat haitalliset endokriiniset vaikutukset kuin BPA:lla
   • Ftalaatit
    • Löytyy muovista ja kosmetiikasta
    • Miehillä, joilla on runsaasti ftalaatteja virtsassa, on alhaisempi testosteronitaso
   • Parabeenit
    • Löytyy pääasiassa aurinkovoiteista, kosteusvoiteista, shampoista, hammastahnasta ja muusta kosmetiikasta säilöntäaineena
    • Toimii ksenoestrogeenina elimistössä nostaen estrogeenitasoja miehillä (ja naisilla)
   • Triklosaani ja triklokarbaani
    • Löytyy antibakteerisista laimennusaineista, saippuoista ja käsien desinfiointiaineista
    • Voi alentaa testosteronitasoja miehillä häiritsemällä testosteronin biosynteesiä Leydig-soluissa[23]
   • Bentsofenonit (BP-1, BP-2 ja BP-3)
    • Löytyy pääasiassa UV-suodattimina toimivista aurinkovoiteista
    • Voi alentaa testosteronia antagonisoimalla androgeenireseptoreita (englanniksi estämällä reseptorikohdat) ja estämällä entsyymejä, jotka muuttavat muita androgeenejä testosteroniksi

   Vähennä altistumistasi hormonaalisille haitta-aineille noudattamalla näitä strategioita:

   • Vältä muovin käyttöä niin paljon kuin mahdollista
   • Vaihda muovikupit lasi- tai teräsmukeihin ja -pulloihin (lasi olisi optimaalinen)
   • Säilytä ylijääneet ruuat lasipurkkeissa
   • Hanki hyvä hanasuodatin, joka suodattaa kaikki epäpuhtaudet ja hormonitoimintaa häiritsevät aineet (esim. käänteisosmoosi- ja aktiivihiilisuodattimet)
   • Käytä vain luomu- ja luonnollisista ainesosista valmistettua kosmetiikkaa
   • Vältä roskaruokaa ja suosi luomuruokaa
   • Minimoi kuittien käsittelyaika (esim. kaupassa) tai käytä käsineitä
   • Vältä pesuaineiden ja palonestoaineiden (ja muiden mahdollisten hormonitoimintaa häiritsevien kemikaalien) käyttöä

   Strategiat elimistön luonnollisen raskasmetallien detoksifikaation tukemiseksi:[24-26]

   1. Koko elimistön ravitsemustilan optimointi detoksifikaatiota varten
    • Mikroravintoaineet (erityisesti sinkki ja seleeni)
    • Välttämättömät aminohapot (EAA)
    • Tulehdusta alentavat rasvahapot (omega-3, ekstra-neitsyt oliiviöljy jne.)
    • Tietyt suojaavat fytokemikaalit voivat myös auttaa (kversetiini, katekiini, antosyaani, astaksantiini, kurkumiini, resveratroli, ferulihappo, krysiini ja naringeniini).
   2. Suoliston toiminnan optimointi ja suoliston läpäisevyyden korjaaminen
    • Poista kaikki ruoka-aineallergeenit
    • Ruoansulatusentsyymit ja tietyt probioottikannat[27] (kuten Bacillus laji, joka näyttää olevan erityisen tehokas poistamaan myrkyllisiä raskasmetalleja).[28]
    • Tietyt kuidut, jotka lisäävät suolen liikkuvuutta ja ulostamista
    • Riittävä magnesiumin käyttö, joka auttaa lisäämään suolen toimintaa
    • Katso tästä erityiset ohjeet Biohakkerin käsikirjasta tai Vatsa kuntoon 2.0 verkkokurssista
   3. Maksan detoksifikaatioreittien tehostaminen (vaihe 1 ja vaihe 2 - kuvattu yksityiskohtaisesti Biohakkerin käsikirjassa)
    • Metyloituneet B-vitamiinit (B6, folaatti ja B12)
    • Syömällä päivittäin rikkipitoisia elintarvikkeita (sipuli, parsakaali, lehtikaali, lehtikaali, valkosipuli, kananmunat jne.)
    • Glutationi, N-asetyylikysteiini, silymariini, tauriini ja R-lipoiinihappo
    • Klorella, spirulina, mikrolevät[29] ja korianteri voivat myös auttaa
   4. Säännöllinen hikoilu liikunnan ja lämmön avulla (esim. sauna ja infrapunasauna)
    • Katso erityinen infrapunasauna- ja niasiiniprotokolla raskasmetallien detoksifikaatioon Biohakkerin käsikirjasta
   5. Runsaiden mineraalipitoisten nesteiden juominen ja elektrolyyttien käyttö
   6. Yleisesti ottaen kaikkien elimistön toksiinien poistoreittien optimointi:
    • Hikoilu
    • Virtsaaminen
    • Ulostaminen
   7. Kelaatioaineet (ota aina yhteys lääkäriin ennen niiden mahdollista käyttöä)
    • DMSA , DMPS ja EDTA
    • Endogeenisiin kelaattoriin kuuluvia aineita ovat glutationi ja metallotioneini
   8. Harkitse mahdollisten amalgaamitäytteiden (elohopea) poistamista ammattitaitoisen biologisen hammaslääkärin kanssa

   Yhteenveto

   Ympäristömyrkyt aiheuttavat merkittävän riskin ihmisten terveydelle, eikä niiden vaikutusta voida jättää huomiotta. Tässä kattavassa tieteellisessä katsauksessa korostetaan erilaisia ympäristömyrkkyjä, joille ihmiset voivat altistua ja niiden haitallisia vaikutuksia elimistöön. Toksiinit voivat kerääntyä ravintoketjuun, mikä johtaa bioakkumulaatioon (kertyminen) ja biomagnifikaatioon (kerrannaisvaikutukset), joilla on vakavia seurauksia eläimille ja ihmisille. Ymmärtämällä ympäristömyrkyille altistumisen riskit ja seuraukset ihmiset voivat ryhtyä toimiin altistumisensa vähentämiseksi, detoksifikaation parantamiseksi ja terveytensä suojelemiseksi.

   Tieteelliset lähdeviitteet:

   1. Natural Biomonitoring Program. (2021). Environmental Chemicals. Centers for Disease Control and Prevention. 
   2. Crinnion, W. (2000). Environmental medicine, part one: the human burden of environmental toxins and their common health effects. Alternative Medicine Review 5 (1): 52–63.
   3. Kharrazian, D. (2021). Exposure to Environmental Toxins and Autoimmune Conditions. Integrative Medicine: A Clinician's Journal 20 (2): 20–24.
   4. Pizzorno, J. (2018). Environmental toxins and infertility. Integrative Medicine: A Clinician's Journal 17 (2): 8–11.
   5. Ye, B. & Leung, A. & Wong, M. (2017). The association of environmental toxicants and autism spectrum disorders in children. Environmental Pollution 227: 234–242.
   6. Vasefi, M. & Ghaboolian-Zare, E. & Abedelwahab, H. & Osu, A. (2020). Environmental toxins and Alzheimer's disease progression. Neurochemistry International 141: 104852.
   7. Kelishadi, R. & Poursafa, P. & Jamshidi, F. (2013). Role of environmental chemicals in obesity: a systematic review on the current evidence. Journal of Environmental and Public Health 2013: 896789.
   8. Natural Biomonitoring Program. (2021). Environmental Chemicals. Centers for Disease Control and Prevention. 
   9. Gruber, E. et al. (2022). To Waste or Not to Waste: Questioning Potential Health Risks of Micro-and Nanoplastics with a Focus on Their Ingestion and Potential Carcinogenicity. Exposure and Health 1-19.
   10. National Biomonitoring Program. (2017). Toxins. Centers for Disease Control and Prevention. 
   11. Escrivá, L. & Manyes, L. & Font, G. & Berrada, H. (2017). Mycotoxin analysis of human urine by LC-MS/MS: A comparative extraction study. Toxins 9 (10): 330.
   12. Makkonen, K. & Viitala, K. & Parkkila, S. & Niemelä, O. (2001). Serum IgG and IgE antibodies against mold-derived antigens in patients with symptoms of hypersensitivity. Clinica Chimica Acta 305 (1-2): 89–98.
   13. Kespohl, S. et al. (2022). What should be tested in patients with suspected mold exposure? Usefulness of serological markers for the diagnosis. Allergologie Select 6: 118–132.
   14. Raychaudhuri, S. & Pramanick, P. & Talukder, P. & Basak, A. (2021). Polyamines, metallothioneins, and phytochelatins—Natural defense of plants to mitigate heavy metals. Studies in Natural Products Chemistry 69: 227–261.
   15. Balali-Mood, M. & Naseri, K. & Tahergorabi, Z. & Khazdair, M. & Sadeghi, M. (2021). Toxic mechanisms of five heavy metals: mercury, lead, chromium, cadmium, and arsenic. Frontiers in Pharmacology 12: 643972.
   16. Zhang, T. et al. (2019). Heavy metals in human urine, foods and drinking water from an e-waste dismantling area: Identification of exposure sources and metal-induced health risk. Ecotoxicology and Environmental Safety 169: 707–713.
   17. Tchounwou, P. & Yedjou, C. & Patlolla, A. & Sutton, D. (2012). Heavy metal toxicity and the environment. Molecular Clinical and Environmental Toxicology 101: 133–164.
   18. Bernhoft, R. (2012). Mercury toxicity and treatment: a review of the literature. Journal of Environmental and Public Health 2012: 460508.
   19. Keil, D. & Berger-Ritchie, J. & McMillin, G. (2011). Testing for toxic elements: a focus on arsenic, cadmium, lead, and mercury. Laboratory Medicine 42 (12): 735–742.
   20. Genova Diagnostics. (2021). Toxic and Nutrient Elements. 
   21. National Institute of Environmental Health. (2023). Endocrine Disruptors.
   22. De Coster, S., & Van Larebeke, N. (2012). Endocrine-disrupting chemicals: associated disorders and mechanisms of action. Journal of environmental and public health2012.
   23. Kumar, V., Balomajumder, C., & Roy, P. (2008). Disruption of LH-induced testosterone biosynthesis in testicular Leydig cells by triclosan: probable mechanism of action. Toxicology250(2-3), 124-131.
   24. Sears, M. (2013). Chelation: harnessing and enhancing heavy metal detoxification—a review. The Scientific World Journal 2013: 219840.
   25. Zhai, Q. & Narbad, A. & Chen, W. (2014). Dietary strategies for the treatment of cadmium and lead toxicity. Nutrients 7 (1): 552–571.
   26. Hodges, R. & Minich, D. (2015). Modulation of metabolic detoxification pathways using foods and food-derived components: a scientific review with clinical application. Journal of Nutrition and Metabolism 2015: 760689.
   27. Abdel-Megeed, R. (2021). Probiotics: a promising generation of heavy metal detoxification. Biological trace element research 199 (6): 2406–2413.
   28. Alotaibi, B. & Khan, M. & Shamim, S. (2021). Unraveling the underlying heavy metal detoxification mechanisms of Bacillus species. Microorganisms 9 (8): 1628.
   29. Tripathi, S. & Poluri, K. (2021). Heavy metal detoxification mechanisms by microalgae: Insights from transcriptomics analysis. Environmental Pollution 285: 117443.

    

   1 kommentti

   Kirjoita kommentti
   Sirkka Haila

   Sirkka Haila

   Kiinnostaa titaanin vaikutus ihmiseen esim implanteissa ja mikromuovi suosituissa padelhalleissa. Miten suojaudutaan.

   Kirjoita kommentti

   Kommentit moderoidaan